Adatvédelmi tájékoztató

 

Az Omega-Soft Kft. tájékoztatja a www.omegasoft.hu, www.omegacad.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa és az Omega-Soft Kft. által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. Az adatvédelmi tájékoztató célja, feladata, hogy szabályozza a cég működése során vezetett nyilvántartások működésének rendjét, valamint biztosítsa az adatkezelés és az ezzel összefüggő adatvédelem szabályozásának törvényes rendjét, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, az adatok megfelelő intézkedésekkel való védelmét különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatvédelmi szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – továbbiakban: Infotv. – összhangban került összeállításra. Jelen adatvédelmi tájékoztatót és a honlap használatával kapcsolatos tudnivalókat jogosultak vagyunk időről időre, különböző frissítések miatt, egyoldalúan, előzetes bejelentés nélkül megváltoztatni, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát.

 

1. A weboldal üzemeltetőjének részletes adatai

 

Cégjegyzékszám: 01-09-979783

Székhely: H-1133, Budapest Bessenyei utca 8-10. B606.

Telefonszám: +36 1 622 4504

E-mail: omegasoft@omegasoft.hu

 

2. A Web oldal látogatása közben rögzített információk

 

Szervereink a weblapra történő belépéskor automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag személyhez nem kapcsolható módon, összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. Az IP-cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

3. A kezelt adatok regisztrált felhasználók esetében

  A felhasználói regisztráció esetében a következő adatok megadására kerül sor.
 
  • Felhasználói név, allias név
  • e-mail cím
  • Név

A további adatok megadása nem kötelező:

 
  • Telefonszám
  • Cég neve
  • Irányítószám
  • Település
  • Cím
  • Rendszer adatai

Amennyiben a látogató a honlapon regisztrál, és a „Felhasználó létrehozása” lehetőségével él, ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja a „Felhasználó adatok” adatlapon megadott adatairól ahhoz, hogy a megadott adatait az Omega-Soft Kft. tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

 

4. Az adatkezelés célja

  A regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat az Omega-Soft Kft. kifejezetten csak abból a célból kezeli, hogy az OmegaCAD rendszereket használó ügyfeleit a tervezőrendszer új változatairól elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa, kiszolgálja.

 

5. Az adatkezelés jogalapja

  Az adatkezelés jogalapja a www.omegasoft.hu, www.omegacad.hu oldalon a regisztráló önkéntes hozzájárulása.

 

6.Az adatkezelés időtartama regisztrált felhasználók esetében

  Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

7. Az érintettek jogai

  Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Omega-Soft Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kezdeményezheti illetve kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az omegasoft@omegasoft.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az Omega-Soft Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

8. Jogorvoslat

  Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

 

9. Linkek

  A weboldalon található, más (nem az Omega-Soft Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért az Omega-Soft Kft. felelősséget nem vállal.

 

10. A felelősség kizárása

  A szolgáltató a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, amely a weblap működtetésével kapcsolatban a felhasználóval szemben felmerülhet.

 

11 Szerzői jogok

  A weboldalon található hírek, információk a törvény adta keretek között felhasználhatók, tájékoztatási célból újraidézhetők. A weboldal egyéb tartalma a szolgáltató szellemi alkotása, amelyet tilos újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.